OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

PRZEZ MIROSŁAWA BULCZAKA
FIRMĘ PRODUKCYJNO-USŁUGOWĄ „IN-BUL”

Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: MIGI 3, 83-340 SIERAKOWICE NIP:5890000113

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług [dalej: OWZ] mają zastosowanie do zakupu wszelkich towarów i usług [dalej: towar lub towary albo przedmiot zamówienia] przez Mirosława Bulczaka Firmę Produkcyjno – Usługową „IN-BUL” z siedzibą pod adresem: Migi 3, 83- 340 Sierakowice, NIP: 5890000113 [dalej: Kupujący] i wiążą każdego [dalej: Sprzedawca lub Sprzedawcy], z którym Kupujący zawarł umowę jako integralna część takiej umowy.

2. Postanowienia OWZ stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i każdorazowo integralną część umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3. Wszelkie nawiązania do ofert i propozycji Sprzedawcy zarówno wiążących, jak i niewiążących nie oznaczają ich przyjęcia przez Kupującego, jeżeli ich akceptacja nie została wyraźnie, pisemnie potwierdzona przez Kupującego w umowie.

4. Odstąpienie przez Kupującego od stosowania określonych postanowień OWZ wymaga wyraźnego, pisemnego oświadczenia Kupującego w tym przedmiocie w stosunku do konkretnej umowy i nie może być traktowane przez Sprzedawcę jako obowiązujące przy realizacji jakiejkolwiek innej umowy.

5. W razie sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWZ a jakimikolwiek ogólnymi warunkami umowy stosowanymi przez Sprzedawcę, pierwszeństwo mają niniejsze OWZ.

II. ZAWARCIE UMOWY


1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od daty jego przesłania, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu potwierdzenia zamówienia, na adres poczty elektronicznej, z którego zamówienie zostało przesłane.

2. Poprzez potwierdzenie zamówienia Sprzedawca zapewnia, że znane są mu postanowienia OWZ i akceptuje ich treść oraz że określone w zamówieniu towary będą zgodne z ich opisem i charakterystyką wynikającymi z tego zamówienia i ewentualnie dołączoną do zamówienia dokumentacją projektową, techniczną i jakościową oraz zostaną dostarczone Kupującemu w terminie wynikającym z zamówienia jak i będą spełniały wymagania techniczne i jakościowe określone zamówieniu.

3. Sprzedawca poprzez potwierdzenie zamówienia zapewnia ponadto, iż dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, sprzętem i personelem umożliwiającymi mu wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadcza, iż nastąpi to zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia także, iż jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia będzie odpowiednia do przedmiotu tego zamówienia.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, a treść umowy określona jest przez: zamówienie złożone przez Kupującego, potwierdzenie zamówienia przekazane Kupującemu przez Sprzedawcę oraz niniejsze OWZ, przy czym zamówienie może być potwierdzone przez Sprzedawcę wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki określone przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w zamówieniu i w OWZ będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w zamówieniu i w niniejszych OWZ.

5. W przypadku braku otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w terminie 24 godzin od jego przesłania do Sprzedawcy uważa się, że umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym została zawarta z chwilą doręczenia Sprzedawcy zamówienia przez Kupującego, a treść umowy określona jest przez to zamówienie oraz niniejsze OWZ.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Do realizacji zamówienia obowiązująca jest wyłącznie dokumentacja (w tym rysunki, specyfikacje, procedury, itp.) przywołana w zamówieniu
Kupującego i w odpowiednich zmianach tego zamówienia, jeśli takie występują.

2. Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji w całości lub części z zamówienia potwierdzonego przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia (albo 48 godzin od przesłania zamówienia gdy nie nastąpiło jego potwierdzenie), co dla swojej ważności powinno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie Kupującego przekazane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres, na który wcześniej przesłane zostało zamówienie. Rezygnacja z zamówienia w tym trybie nie skutkuje jakimikolwiek konsekwencjami finansowymi dla Kupującego.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od realizacji zamówienia za pisemnym zawiadomieniem Sprzedawcy oraz dochodzenia od Sprzedawcy stosownego odszkodowania w przypadku, gdy Sprzedawca nie jest lub może nie być w przyszłości w stanie wywiązać się z zobowiązań określonych w zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia lub w niniejszych OWZ lub też gdy narusza warunki zamówienia, zawartej przez strony umowy lub niniejszych OWZ.

4. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym jak i wszelkie dokumenty związane z realizacją zamówienia powinny mieć dla swojej ważności formę pisemną i każdorazowo zawierać numer zamówienia nadany przez Kupującego (przywoływany w szczególności w zawiadomieniu Kupującego o terminie dostawy, fakturze, dokumencie WZ jak i w protokole odbioru).

IV. PODWYKONAWCY

1. Powierzenie przez Sprzedawcę realizacji całości lub części zamówienia osobom trzecim wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego. Ten sam warunek obowiązuje odpowiednio w przypadku dokonywania przez Sprzedawcę zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia oraz udzielania dalszego podwykonawstwa. Za działania lub zaniechania pierwszych oraz dalszych podwykonawców Sprzedawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

2. Sprzedawca powierzając realizację zamówienia osobom trzecim po uzyskaniu na to zgody Kupującego jest zobowiązany zadbać, aby osoby trzecie były przedsiębiorcami a czynności im zlecone wchodziły w zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby, jak również by osoby te dysponowały niezbędną wiedzą, doświadczeniem, sprzętem i personelem, umożliwiającymi im wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu zamówienia osobom trzecim, Sprzedawca zobowiązany jest nadzorować i koordynować realizowane przez te osoby czynności.

V. CENA

1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą wiążąca jest cena określona w zamówieniu [dalej: Cena].

2. Cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla pełnej i prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w tym w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu towaru do miejsca dostawy, w tym jego wyładunku w miejscu dostawy, jak również cła, podatki i wszelkie inne opłaty, koszty lub obciążenia publicznoprawne.

3. Cena jest ceną stałą, niezmienną w trakcie realizacji zamówienia.

4. Dniem zapłaty Ceny jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

VI. FAKTURY

1. Każda z wystawianych przez Sprzedawcę Kupującemu faktur [dalej: Faktura] powinna zostać wystawiona na następujące dane Kupującego:
Firma Produkcyjno - Usługowa „IN-BUL” Mirosław Bulczak
Migi 3, 83-340 Sierakowice
NIP: 5890000113

2. Każda Faktura powinna zawierać numer zamówienia Kupującego i Cenę odpowiadającą cenie określonej w zamówieniu oraz spełniać wymagania określonych w przepisach prawa, w tym zwłaszcza przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

3. Do Faktury powinna zostać załączona szczegółowa specyfikacja wysyłkowa [dalej: Specyfikacja wysyłkowa], zawierająca numer zamówienia Kupującego, zestawienie poszczególnych pozycji dostarczonych towarów wraz z opisem tych pozycji oraz wskazaną ilością towarów oraz ich wagę.
Każda pozycja na Fakturze powinna ściśle odpowiadać treści zamówienia i być opisana w taki sam sposób, jak na zamówieniu.

4. Faktura powinna zostać dostarczona Kupującemu w terminie 7 dni od daty realizacji dostawy towaru.

5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej na piśmie, płatność za towar będzie dokonywana przez Kupującego w walucie określonej w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty realizacji kompletnej dostawy, w rozumieniu rozdziału VIII niniejszych OWZ, w tym otrzymania Faktury wystawionej przez Sprzedawcę.

6. Kupującemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Faktury w przypadku, gdy została ona wystawiona niezgodnie z przepisami prawa lub wymaganiami OWZ, a w szczególności z inną ceną, niż Cena podana w zamówieniu lub bez podanego w niej numeru zamówienia bądź w inny sposób nieprawidłowo, chyba że Kupujący na przyjęcie takiej Faktury wyrazi uprzednią zgodę na piśmie. Kupującemu przysługuje prawo do powstrzymania się z rozliczeniem nieprawidłowo wystawionej Faktury do momentu otrzymania od Sprzedawcy nowej, prawidłowo wystawionej Faktury.

7. Wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Kupującego prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień Sprzedawcy przy wystawianiu Faktury, ponosi Sprzedawca.

8. Kupującemu w każdym momencie przysługuje prawo do skompensowania wszelkich wzajemnych należności lub roszczeń jakie przysługują mu od Sprzedawcy z kwotami należnymi Sprzedawcy od Kupującego.

VII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA

1. Dokonywanie przez Kupującego jakiejkolwiek oceny lub akceptacji danych, informacji, projektów, rysunków, schematów lub innych dokumentów Sprzedawcy nie zwalnia Sprzedawcy ze spełnienia wymagań złożonego przez Kupującego zamówienia i niniejszych OWZ. Wszelkie tego typu dane lub dokumenty pochodzące od Sprzedawcy będą wiążące dla Kupującego wyłącznie w zakresie, w jakim zostaną one włączone przez obie strony w formie pisemnej do zawartej przez nie umowy.

2. Wszystkie komponenty i urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny być dostarczane Kupującemu wraz z wymaganą dokumentacją (w tym m.in. deklaracja zgodności, właściwy certyfikat oraz instrukcja obsługi).

3. Przekazywana Kupującemu dokumentacja powinna przywoływać dyrektywy i normy z maksymalnie długim okresem aktualności.

4. Do wszystkich produktów z oznaczeniem CE wymagane są deklaracje zgodności z odpowiednimi i aktualnymi normami /dyrektywami europejskimi.

5. Sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi zamawianego towaru powinny być każdorazowo dołączane do dostarczonego towaru.

VIII. DOSTAWA

1. O dokładnym terminie dostawy towarów lub usług Sprzedawca zawiadomi Kupującego pocztą elektroniczną, na adres podany w zamówieniu, przy czym zawiadomienie to zostanie wysłane co najmniej na 1 dzień przed planowanym przez Sprzedawcę terminem ich dostawy.

2. Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny Kupującego mieszczący się pod adresem jego siedziby, chyba że co innego wynikać będzie ze złożonego zamówienia. W razie braku odmiennych zapisów w zamówieniu, dostawa do tego miejsca nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Ryzyko zniszczenia, uszkodzenia bądź utraty towarów lub usług przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru przez niego dostarczonych towarów lub usług.

3. Częściowa dostawa towarów lub usług możliwa jest tylko za pisemną, uprzednią zgodą Kupującego.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób odpowiedni dla jego cech, specyfiki i użytego środka transportu oraz urządzeń załadunkowych i wyładunkowych. Na opakowaniu towaru należy umieścić w sposób czytelny i trwały oznakowanie zawierające nazwę i adres Kupującego oraz numer zamówienia nadany przez Kupującego, a także symbole określające sposób obchodzenia się z przesyłką według standardów spedycyjno-transportowych. Każdy element wewnątrz opakowania powinien być oznakowany w sposób zapewniający jego pełną identyfikowalność. Jeżeli towar został zapakowany w więcej niż jedno opakowanie, Sprzedawca zobowiązany jest załączyć do każdego opakowania specyfikację szczegółową, a do dokumentów przewozowych specyfikację zbiorczą.

5. Sprzedawca dostarczy Kupującemu towary lub usługi zgodne z opisem, charakterystyką i wymaganiami określonymi w zamówieniu i w dołączonej do niego dokumentacji wraz z kompletną dokumentacją techniczną i jakościową niezbędną do właściwego montażu i korzystania z towarów lub usług, z instrukcją obsługi w języku polskim i wymaganymi w zamówieniu, umowie lub w niniejszych OWZ dokumentami technicznymi i jakościowymi oraz atestami materiałowymi, certyfikatami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w Polsce (np.: dokumentacja techniczna, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty materiałowe, certyfikaty ex, itp.).

6. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przyjęcia przez Kupującego bez zastrzeżeń towarów lub usług oraz kompletnej dokumentacji, spełniających wymagania określone w zamówieniu, umowie i niniejszych OWZ.

7. Brak zgodności dostarczanych towarów lub usług z określonymi powyżej wymogami lub brak dostarczenia wraz z nimi jakichkolwiek dokumentów lub też niezgodność tych dokumentów z wymaganiami zamówienia, umowy lub niniejszych OWZ bądź powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami, upoważnia Kupującego – wedle jego własnego wyboru – albo do odmowy odbioru dostarczanych towarów lub usług (w tym jego zwrotu na koszt Sprzedawcy) w następstwie czego dostawa będzie uważana za niezrealizowaną albo w przypadku ich odbioru w stanie niezgodnym lub niekompletnym, do wstrzymania realizacji płatności za dostarczony przedmiot zamówienia, do czasu dostarczenia Kupującemu prawidłowych i kompletnych dokumentów lub zapewnienia zgodności i kompletności dostarczonych towarów lub usług z określonymi powyżej wymogami. W przypadku odmowy dokonania przez Kupującego odbioru towarów lub usług ze wskazanych powyżej powodów, Kupujący przekaże Sprzedawcy oświadczenie ze wskazaniem swoich zastrzeżeń.

8. Za datę realizacji kompletnej dostawy uważa się datę dostawy kompletnego towaru lub usługi, zgodnego z określonymi powyżej wymogami, wolnego od wad i uszkodzeń wraz z wymaganą pełną dokumentacją oraz z Fakturą i załączoną do niej szczegółową Specyfikacją wysyłkową.

9. Przy odbiorze towarów lub usług następuje wyłącznie ich odbiór ilościowy, co oznacza, iż niezgłoszenie przez Kupującego w momencie odbioru towarów lub usług lub po zapłacie za nie Ceny jakichkolwiek wad dostarczonych towarów lub usług nie pozbawia Kupującego możliwości ich późniejszego zgłoszenia.

10. Wynikający z zamówienia termin dostawy towaru, a w przypadku ich częściowej dostawy – terminy określone w harmonogramie dostaw wynikającym z zamówienia są terminami ostatecznymi i jako takie oznaczają termin dostarczenia towaru lub usługi do miejsca dostawy określonego w zamówieniu lub niniejszych OWZ. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony przez strony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania. Jeśli z przekazanych informacji wynika, że dostawa nie będzie mogła być zrealizowana w uzgodnionym terminie, Kupujący może odstąpić od realizacji zamówienia.

IX. GWARANCJA. REKLAMACJE

1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że towary dostarczone mu w ramach umowy będą wolne od wad fizycznych i będą spełniały wymagania określone w zamówieniu i w dołączonej do niego dokumentacji, umowie oraz w niniejszych OWZ. Sprzedawca udziela Kupującemu 2 (dwu) letniej gwarancji jakości na towary [dalej: Gwarancja]. Okres Gwarancji będzie liczony od dnia odbioru towarów. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady ani uprawnień z odrębnego dokumentu gwarancyjnego doręczonego Kupującemu np. wraz z towarem.

2. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z ujawnionych w trakcie używania towarów wad materiałowych lub wykonawczych jak też każdą niezgodność towarów z wymaganiami wynikającymi z zamówienia, umowy i niniejszych OWZ, zgłoszoną Sprzedawcy przez Kupującego w okresie Gwarancji zgodnie z jej warunkami. O usterkach i niezgodnościach towarów wykrytych przez Kupującego po wydaniu mu towarów, Kupujący
jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich stwierdzenia.

3. Sprzedawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia go o wadzie, usterce lub niezgodności towarów z wymaganiami wynikającymi z zamówienia, umowy i niniejszych OWZ, niezależnie od tego czy powiadomienie nastąpiło na podstawie Gwarancji czy z tytułu rękojmi za wady, ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez Kupującego i w tym terminie podejmie decyzję w sprawie jego zasadności, powiadamiając o tym Kupującego pocztą elektroniczną, pod rygorem uznania, iż zgłoszenie reklamacyjne wraz z zawartymi w nim żądaniami Sprzedawca uznał za uzasadnione. Ewentualna odmowa uznania reklamacji musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

4. W ramach zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący może w szczególności zażądać, aby Sprzedawca na własny koszt, wliczając w szczególności koszt demontażu i ponownego montażu towaru i koszt jego transportu, usunął wadę lub usterkę towaru lub jego niezgodność z wymaganiami wynikającymi z zamówienia, umowy i niniejszych OWZ poprzez naprawę towaru lub jego wymianę na nowy, wolny od wad i niezgodności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia takiego roszczenia przez Kupującego.

5. Jeżeli Sprzedawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego roszczenia nie naprawi towaru lub nie dokona jego wymiany na nowy, Kupujący może – wedle swojego własnego wyboru – albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru jeżeli pomimo jego obniżonej jakości lub istniejącej niezgodności, Kupujący podejmie decyzję o jego wykorzystaniu do własnych potrzeb albo odstąpić od umowy jego sprzedaży w całości lub w części niezależnie od uprawnienia do podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do naprawy towaru na ryzyko i koszt Sprzedawcy, co nie zwalnia jednak Sprzedawcy z innych zobowiązań względem Kupującego, w tym zwłaszcza pokrycia przez Sprzedawcę kosztów zwrotu reklamowanych towarów i kosztów ponownej dostawy towarów wolnych od wad.

X. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu zamówienia i przedsiębiorstwa Kupującego, w tym informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne oraz finansowe a także warunki zamówienia i zasady współpracy stron przy jego realizacji [dalej: Informacje Poufne].

2. Sprzedawca zobowiązuje się:

1) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne, niezależnie od rodzaju Informacji Poufnych, wagi Informacji Poufnych, sposobu ich przekazania, źródła uzyskania tych Informacji Poufnych oraz bez względu na to czy i w jaki sposób Informacje Poufne zostały utrwalone; w szczególności zobowiązany jest nie udostępniać Informacji Poufnych osobom trzecim oraz uniemożliwić tym osobom jakikolwiek dostęp, zapoznanie się lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych;

2) przechowywać Informacje Poufne utrwalone na nośnikach materialnych w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Informacji Poufnych osobom nieupoważnionym;

3) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w jakimkolwiek zakresie i w jakikolwiek sposób poza realizacją zamówienia złożonego przez Kupującego i wykonaniem zawartej z nim umowy;

4) chronić Informacje Poufne z najwyższą starannością i zabezpieczać je przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i dostępem osób trzecich nieupoważnionych do ich posiadania [dalej jako: Obowiązek Zachowania Poufności].

3. Nie stanowi naruszenia Obowiązku Zachowania Poufności ujawnienie przez Sprzedawcę Informacji Poufnych w następujących przypadkach:

1) w toku prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa oraz postanowieniami OWZ udzielenia odpowiedzi na zamówienie złożone przez Kupującego, wykonywania postanowień umowy zawartej z Kupującym, w zakresie niezbędnym do należytej realizacji tego zamówienia i wykonania postanowień tej umowy;

2) za uprzednią pisemną zgodą lub na podstawie uprzedniego pisemnego upoważnienia udzielonego przez Kupującego, w granicach tej zgody lub upoważnienia;

3) na żądanie uprawnionego organu w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

4) w przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, decyzja lub orzeczenie uprawnionego organu lub sądu nakładają obowiązek ich ujawnienia, jednak tylko w niezbędnym zakresie i z zachowaniem procedur przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa;

5) są opublikowane, znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszych OWZ, złożonego zamówienia lub umowy zawartej z Kupującym.

4. Sprzedawca może ujawnić Informacje Poufne wyłącznie tym pracownikom, współpracownikom lub doradcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im zadań, jednak wyłącznie w niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować pracowników, współpracowników oraz doradców, którym ujawniają Informacje Poufne, o Obowiązku Zachowania Poufności wynikającym z postanowień niniejszych OWZ, oraz zobowiązać tych pracowników, współpracowników oraz doradców do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w zakresie co najmniej takim, jaki obowiązuje Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi OWZ.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny jak za własne działania i zaniechania, za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników lub doradców, którym ujawnił Informacje Poufne bądź którzy weszli w posiadanie Informacji Poufnych wskutek naruszenia niniejszych OWZ, zamówienia złożonego przez Kupującego lub zawartej z Kupującym umowy.

6. W zakresie Obowiązku Zachowania Poufności Sprzedawca jest odpowiedzialny jak za własne działania i zaniechania, za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie czynności objętych zawartą z Kupującym umową.

7. Obowiązek Zachowania Poufności określony w niniejszym rozdziale OWZ pozostaje w mocy bez ograniczenia czasowego również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny umowy zawartej z Kupującym.

XI. SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań lub odpowiedniej ich części wynikających ze złożonego przez Kupującego zamówienia i zawartej następnie umowy, spowodowane siłą wyższą. Każda ze stron ponosi we własnym zakresie swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej.

2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie nieprzewidywalne, nagłe, o charakterze zewnętrznym, pozostające poza kontrolą stron, któremu nie można zapobiec, takie jak: wojna, katastrofa, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, epidemia, pożar, strajki, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, ograniczenia w dostawach energii, ograniczenia eksportowe lub importowe, w tym będące skutkiem nałożenia sankcji gospodarczych, niespodziewane działania i decyzje władz lub organów państwowych związane z wymienionymi okolicznościami lub też opóźnienia w dostawach towarów lub usług kontrahentów i podwykonawców Kupującego spowodowane okolicznościami wymienionymi w niniejszym punkcie, z którymi nie można było się liczyć i których nie można było przewidzieć w momencie składania zamówienia i zawarcia umowy lub ich skutki, jak również uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne.

3. O zaistnieniu okoliczności o charakterze siły wyższej każda ze stron zobowiązana jest poinformować drugą stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na siłą wyższą.

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy wykonania zobowiązań wynikających z zawartej przez strony umowy zostają wydłużone o czas trwania siły wyższej, chyba że Kupujący postanowi inaczej.

XII. KARY UMOWNE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kar umownych w następujących przypadkach:

1) w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu wynikającego z tego zamówienia – karę umowną w kwocie 2,5 % Ceny zamówienia (wartości łącznej danego zamówienia), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia lub jego niezgodności z wymaganiami wynikającymi z zamówienia, umowy i niniejszych OWZ stwierdzonych przy odbiorze towarów – karę umowną w wysokości 2,5 % Ceny zamówienia (wartości łącznej danego zamówienia), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w usuwaniu wad przedmiotu zamówienia lub jego niezgodności z wymaganiami wynikającymi z zamówienia, umowy i niniejszych OWZ stwierdzonych po odbiorze zamówienia i zgłoszonych Sprzedawcy w ramach Gwarancji lub z tytułu rękojmi za wady – karę umowną w wysokości 2,5 % Ceny zamówienia (wartości łącznej danego zamówienia), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – karę umowną w wysokości 25 % Ceny zamówienia (wartości łącznej danego zamówienia);

5) w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę Obowiązku Zachowania Poufności określonego w rozdziale X OWZ – karę umowną w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie Ceny należnej Sprzedawcy z tytułu dostawy towarów, za okres od dnia wymagalności zapłaty tej Ceny lub jej poszczególnych części do dnia jej zapłaty.

3. Kary umowne przewidziane w niniejszym rozdziale XII podlegają sumowaniu i powinny zostać zapłacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania w tym zakresie pisemnego wezwania do zapłaty, zaś zastrzeżenie obowiązku zapłaty tych kar nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary na zasadach ogólnych (kara umowna podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania).

4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia i umowy zawartej ze Sprzedawcą, gdy opóźnienie Sprzedawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie co najmniej == (==) dni, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Sprzedawcy na piśmie do wykonania przedmiotu zamówienia w dodatkowo wyznaczonym terminie. Kupujący może odstąpić od realizacji zamówienia, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od realizacji zamówienia.

5. Zawarte w niniejszym rozdziale OWZ postanowienia dotyczące kar umownych mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że mogą stanowić podstawę naliczania i dochodzenia zapłaty kar umownych również po odstąpieniu od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron.

6. Jeżeli przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub postanowienia zamówienia, umowy lub niniejszych OWZ nie przewidują innego terminu na wykonanie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od realizacji zamówienia może zostać złożone w terminie najpóźniej 120 dni od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia. Postanowienia OWZ nie wyłączają instytucji ustawowego prawa odstąpienia, regulowanego odpowiednimi przepisami prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy stronami prowadzona w związku ze złożonym przez Kupującego zamówieniem, zawartą następnie umową czy niniejszymi OWZ, której forma nie została odrębnie przewidziana w treści zamówienia, umowy czy OWZ jako forma poczty elektronicznej, kierowana będzie na adresy stron podane w zamówieniu. Zmiana tych adresów jak i adresów poczty elektronicznej określonych w zamówieniu czy potwierdzeniu zamówienia, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i jest skuteczna dopiero od dnia otrzymania przedmiotowej informacji o zmianie przez drugą stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie adresów pisma skierowane do strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie, uznawane będą w stosunkach pomiędzy stronami, jako doręczone prawidłowo z chwilą ich dostarczenia pod dotychczasowy adres.

2. Dla skutecznego doręczenia korespondencja pisemna powinna być doręczona: osobiście, pocztą kurierską albo pocztową przesyłką poleconą. Taka korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: 1) w dniu doręczenia lub dniu odmowy odebrania przesyłki, jeżeli doręczenie następuje osobiście; 2) w dniu poświadczenia odbioru lub dniu odmowy odebrania przesyłki od doręczyciela poczty kurierskiej, 3) w dniu poświadczenia odbioru pocztowej przesyłki poleconej a w przypadku przesyłki awizowanej (kurierskiej lub pocztowej) najbliższy dzień roboczy następujący po dniu awizowania, nawet jeżeli taka przesyłka została odebrana w terminie późniejszym. Natomiast korespondencja pisemna prowadzona w formie poczty elektronicznej będzie uważana za doręczoną w dacie jej wysłania (o ile ta przypadała w dniu roboczym – jeżeli nie, w pierwszym dniu roboczym po dacie wysłania), o ile nie będzie wcześniejszego potwierdzenia jej odbioru.

3. Tytuły w niniejszych OWZ zostały wprowadzone jedynie dla ułatwienia, a wyrazy w nich zawarte w żadnym wypadku nie będą używane do wyjaśniania, modyfikowania, poszerzania lub pomocy w interpretacji, konstrukcji lub wyjaśnianiu znaczenia postanowień niniejszych OWZ.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zamówienia jak i umowy zawartej w wyniku potwierdzenia zamówienia oraz w odniesieniu do nich niniejszych OWZ w dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Sprzedawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku potwierdzenia zamówienia złożonego przez Kupującego, w całości lub w części.

6. Choć niniejsze OWZ sporządzono w polskiej wersji językowej, dopuszczalne jest ich tłumaczenie również na inną wersję językową, niż wersja polska, w szczególności na potrzeby realizacji danego zamówienia na towary przez Sprzedawcę nie posługującego się językiem polskim. W razie niezgodności lub rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy różnymi wersjami językowymi, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa OWZ.

7. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z realizacji zamówienia czy niniejszych OWZ, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, zaś w przypadku nie osiągnięcia kompromisu spory te poddają pod rozstrzygnięcie polskim sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Kupującego. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie. Strony jednocześnie postanawiają wyłączyć zastosowanie do Umowy i sporów, jakie mogą z jej realizacji wynikać, Konwencji wiedeńskiej o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.

8. W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu, umowie i niniejszych OWZ zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza polskiego kodeksu cywilnego.

9. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do zakupu towarów przez Kupującego począwszy od dnia 05.05.2020 r. do odwołania lub zmiany ich treści.

OWZ_IN-BUL_WERSJA 05.05.2020