Wydanie nr. 1 obowiązujące od 01.12.2016

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

FIRMY PRODUKCYJNO – USŁUGOWEJ „IN-BUL”

MIROSŁAW BULCZAK

 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) mają zastosowanie do wszystkich towarów i usług zamawianych przez
F.P.U. „IN-BUL” Mirosław Bulczak („IN-BUL”) i dostarczanych przez Dostawcę. Stanowią integralną część każdego zamówienia. Warunki Dostawcy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy „IN-BUL” w sposób wyraźny zaakceptował je na piśmie i o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWZ.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, najpóźniej w terminie 24 h od daty jego doręczenia, Dostawca jest zobowiązany do przesłania do firmy „IN-BUL” potwierdzenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, bądź poczty tradycyjnej.

  2. Poprzez potwierdzenie zamówienia Dostawca zapewnia, że potwierdzone w zamówieniu towary lub usługi będą w pełni spełniały wszelkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez „IN-BUL” w zamówieniu.

  3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Dostawcę niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

  4. Do celów realizacji zamówienia obowiązująca jest wyłącznie dokumentacja (np. rysunki, specyfikacje, procedury, itp.) przywołana w przedmiotowym zamówieniu i odpowiednich zmianach zamówienia, jeśli takie istnieją.

  5. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia od Dostawcy przez „IN-BUL” w ciągu 24 h, „IN-BUL” przyjmuje założenie, że wszystkie warunki zawarte w zamówieniu zostały zaakceptowane przez Dostawcę bez zastrzeżeń.

  6. „IN-BUL” zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od zamówienia za pisemnym zawiadomieniem oraz dochodzenia od Dostawcy stosownego odszkodowania, w przypadku kiedy Dostawca nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań uzgodnionych w zamówieniu bądź potwierdzeniu zamówienia.

  7. Wszelkie porozumienia i dokumenty związane z Zamówieniem muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz muszą zawierać numer nadany przez „IN-BUL”. Numer Zamówienia należy przytoczyć
   w szczególności na zawiadomieniu o dostawie, fakturze, kwicie WZ, protokole odbioru.

 2. PODWYKONASTWO

  1. W przypadku gdy Dostawca zamierza zlecić realizację całości lub części Zamówienia osobom trzecim, wymaga to wcześniejszej pisemnej zgody „IN-BUL”. Ten sam warunek obowiązuje odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia oraz udzielania dalszego podwykonawstwa.

  2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania (lub zaniechania) pierwszych oraz dalszych podwykonawców i odpowiada za takie działania lub zaniechania jak za działania własne.

 3. CENY

  1. Ceny są zawsze cenami stałymi. Ceny są niezmienne w trakcie realizacji zamówienia.

 4. FAKTURY

  1. Faktura wystawiona niezgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług (VAT) nie będzie rozliczana do momentu uzyskania nowej, właściwie wystawionej faktury.

  2. Faktura bez podanego numeru zamówienia „IN-BUL” nie będzie rozliczana do momentu uzyskania informacji dotyczącej numeru zamówienia.

  3. Faktura powinna być dostarczona wraz z towarem lub usługą.

  4. Dane adresowe firmy „IN-BUL”, na które należy wystawić fakturę:

Firma Produkcyjno - Usługowa „IN-BUL” Mirosław Bulczak

Migi 3, 83-340 Sierakowice

NIP: 589 000 01 13

 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I JAKOŚCIOWA

  1. Ocena lub akceptacja rysunków/ schematów/ dokumentów Dostawcy, przez „IN-BUL” jest wyłącznie dla wygody Dostawcy i nie zwalnia Dostawcy ze spełnienia wymagań niniejszego zamówienia.

  2. Wszystkie komponenty i urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem należy dostarczać wraz z wymaganą dokumentacją (deklaracja zgodności, właściwy certyfikat oraz instrukcja obsługi). Przekazana dokumentacja powinna przywoływać dyrektywy i normy z maksymalnie długim okresem aktualności.

  3. Do wszystkich produktów z oznaczeniem CE wymagane są Deklaracje Zgodności z odpowiednimi i aktualnymi normami /dyrektywami europejskimi.

  4. Instrukcje obsługi zamawianego towaru powinny być zawsze dołączone do dostarczonego towaru.

 2. ZASADA POUFNOŚCI

  1. Dostawca zachowa w poufności wszelkie dane, informacje i dokumenty dostarczone lub udostępnione mu przez „IN-BUL” w związku z realizacją zamówienia.

  2. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania zamówienia pozostają własnością „IN-BUL” i nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja związanego z nimi zamówienia oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

 3. DOSTAWA

  1. Dostawca dostarczy do „IN-BUL” towar lub usługę wraz z instrukcjami obsługi i wymaganymi w zamówieniu lub w niniejszych OWZ dokumentami jakościowymi.

  2. Brak jakichkolwiek dokumentów lub ich niezgodność z wymaganiami zamówienia, niniejszymi OWZ lub
   obowiązującymi przepisami, wstrzymuje realizację płatności za przedmiot zamówienia, do czasu dostarczenia prawidłowych i kompletnych dokumentów.

  3. Termin płatności biegnie od daty realizacji kompletnej dostawy. Za datę realizacji kompletnej dostawy uważa się datę dostawy kompletnego towaru lub usługi, wolnego od wad i uszkodzeń wraz z wymaganą pełną dokumentacją.

  4. Częściowa dostawa możliwa jest tylko za pisemną zgodą „IN-BUL”.

  5. Każdej dostawie musi towarzyszyć faktura i szczegółowa specyfikacja wysyłkowa, zawierająca numer zamówienia, zamówione pozycje, opis pozycji, dostarczoną ilość oraz wagę.

  6. Dostawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób odpowiedni dla użytego środka transportu oraz urządzeń za- i wyładunkowych. Na opakowaniu należy umieścić w sposób czytelny i trwały oznakowanie zawierające nazwę i adres Kupującego oraz numer Zamówienia, nadany przez Kupującego, a także symbole określające sposób obchodzenia się z przesyłką wg standardów spedycyjno-transportowych. Każdy element wewnątrz opakowania powinien być oznakowany w sposób zapewniający jego pełną identyfikowalność. Jeżeli towar został zapakowany w więcej niż jedno opakowanie Dostawca zobowiązany jest załączyć do każdego opakowania szczegółową specyfikację, a do dokumentów przewozowych - specyfikację zbiorczą.

  7. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przyjęcia bez zastrzeżeń przez „IN-BUL” towaru oraz dokumentów określonych w Zamówieniu (np.: dokumentacja techniczna, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty materiałowe, certyfikaty ex, itp.) Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych warunków, a także brak stosownych dokumentów mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia towaru lub jego zwrotu na koszt Dostawcy a dostawa będzie uważana za niezrealizowaną.

  8. Termin dostawy, wskazany w Zamówieniu, a w przypadku dostaw częściowych – terminy wynikające z harmonogramu dostaw, są ostateczne i oznaczają termin dostarczenia towaru we wskazane miejsce zgodnie z warunkami dostawy określonymi w Zamówieniu.

  9. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania „IN-BUL” o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji Zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania. Jeśli z przekazanych informacji wynika, że dostawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie, „I-BUL” może odstąpić od realizacji Zamówienia.

 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W sytuacji dostarczenia towarów lub usług nieodpowiadających wymaganiom określonym w zamówieniu, „IN-BUL” uprawniony jest do wszczęcia procedury reklamacyjnej u Dostawcy, w ramach której uprawniony jest, wedle swego własnego wyboru, do:

  • odstąpienia od zamówienia w całości lub w części i oddania kwestionowanych towarów lub usług do dyspozycji Dostawcy;
  • żądania od Dostawcy towaru lub usługi wolnego od wad;
  • żądania obniżenia ceny, jeżeli towary lub usługi, mimo obniżonej jakości, mogą być użyte przez „IN-BUL”;
  • żądania pokrycia wszystkich kosztów związanych z procesem reklamacji, np. kosztów naprawy lub innych.
  1. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego regulujące rękojmię za wady
   z uwzględnieniem treści następujących zapisów:

  • koszty wszystkich działań reklamacyjnych (w tym w szczególności koszty zwrotu kwestionowanych towarów i dostawy towarów wolnych od wad) ponosi w całości Dostawca;
  • Dostawca zobowiązany jest zrealizować swoje obowiązki wynikające ze zgłoszonej reklamacji w najkrótszym możliwym terminie (max. 14 dni od daty zgłoszenia).
  1. „IN-BUL” może odstąpić od realizacji Zamówienia w trybie natychmiastowym, z winy Dostawcy, w przypadku rażącego naruszenia warunków Zamówienia lub niniejszych OWZ przez Dostawcę lub gdy Dostawca jest zagrożony niewypłacalnością, gdy zostanie złożony wobec niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego oraz gdy zostanie postawiony w stan likwidacji.

 5. KARY UMOWNE

  1. O ile zamówienie nie stanowi inaczej, w przypadku niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania zamówienia „IN-BUL” jest uprawniony do dochodzenia od Dostawcy kary umownej. Za każdy dzień opóźnienia dostawy materiałów będzie naliczana kara w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia przez pierwsze 3 dni, za każdy następny dzień opóźnienia będzie naliczana kara w wysokości 1% wartości zamówienia, od 8 dnia opóźnienia będzie naliczana kara w wysokości 2,5% wartości całego zamówienia.

  2. W przypadku, kiedy kary umowne nie pokrywają strat „IN-BUL”, wówczas „IN-BUL” zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 6. ŚRODOWISKO

  1. „IN-BUL” podejmuje starania w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego przez dostawców i ich podwykonawców.

  2. „IN-BUL” oczekuje od swoich dostawców i podwykonawców, aby działali zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami w zakresie ochrony środowiska, aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska i dążyć do ciągłej poprawy ochrony środowiska.

  3. W każdej chwili w czasie realizacji zamówienia, „IN-BUL” zastrzega sobie prawo do odwiedzenia Dostawcy, aby skontrolować aspekt środowiskowy, w związku z dostawą towaru lub usługi.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

  1. „IN-BUL” oczekuje od swoich dostawców i podwykonawców, aby utrzymywali i stosowali zasady i procedury, które zapewniają zgodność z przepisami prawa, i które wspierają ogólnie uznane zasady zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym między innymi:

 • respektowanie podstawowych praw człowieka, których fundamentalne zasady są podane w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w tym powstrzymywanie się od wykorzystania jakiejkolwiek pracy przymusowej oraz respektowanie różnorodności etnicznej, kulturowej, religijnej i politycznej;
 • respektowanie Konwencji Praw Dziecka ONZ w odniesieniu do zatrudniania nieletnich;
 • unikanie konfliktu interesów oraz powstrzymywanie się od praktyk korupcyjnych w działalności gospodarczej, w tym łapownictwa, oraz nieuczestniczenie w „praniu pieniędzy”.
 1. SUROWCE POCHODZĄCE Z TERENÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI ZBROJNYMI

  1. „IN-BUL” oczekuje od swoich dostawców i podwykonawców ustalenia źródła i pochodzenia minerałów, które są stosowane w ich produktach w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że nie pochodzą one z terenów objętych działaniami wojennymi , a środki wydane w celu ich nabycia nie są wykorzystywane w celu finansowania grup zbrojnych z Demokratycznej Republiki Konga, krajów sąsiednich lub innych grup o charakterze zbrojnym. Minerały pochodzące z terenów objętych działaniami wojennymi to cyna, tantal, wolfram i złoto.

  2. „IN-BUL” oczekuje od swoich dostawców, że przeprowadzą następujące działania:

 • wprowadzą zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów i będą wymagać tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw;
 • wprowadzą procedury należytej staranności, aby móc realizować te zasady;
 • będą pozyskiwać materiały od dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej, oraz odeślą w stosownym czasie wypełniony szablon „Conflict Minerals Questionnaire” oraz przekażą wszelkie informacje odnośnie pozyskiwania minerałów wykorzystanych w produktach dostarczanych do „IN-BUL”.
 1. SIŁA WYŻSZA

  1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji lub niewłaściwą realizację uzgodnionego zamówienia, jeśli zostało to spowodowane zdarzeniami uważanymi za Siłę Wyższą. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie w przeciągu 5 dni od wystąpienia Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej należy oficjalnie udokumentować. Czas dostawy dla zamówienia jest przedłużony o czas wystąpienia Siły Wyższej.

 2. STOSOWANE PRAWO

  1. We wszelkich sprawach objętych niniejszymi OWZ, jak również we wszystkich przypadkach nieuregulowanych w OWZ, lecz związanych ze składaniem zamówienia lub jego realizacją stosowane jest wyłącznie polskie prawo.

 3. MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące zamówień lub ich realizacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla „IN-BUL”.

 4. WERSJE JĘZYKOWE

  1. Na poczet realizacji poszczególnych zamówień niniejsze OWZ mogą być sporządzane w obcej wersji językowej, jednakże w przypadku sporów nadrzędna jest wersja polska.

   

 

Zatwierdził: Mirosław Bulczak
Właściciel Firmy IN-BUL